I — Základní ustanovení

1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji společnosti FOX Gallery, IČ 29411823 se sídlem Jaromírova 39, Praha 2, 128 00 (dále jen: „správce“) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.foxgallery.cz (dále jen „webové stránky“), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen „uživatel“) a zákazníků, kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazník“).

2. S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se na nás můžete obracet:

adresa: Karolíny Světlé31, Praha 1, 110 00

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

telefon: 737 077 200

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II — Jaké osobní údaje zpracováváme

1. Údaje poskytnuté zákazníky. Zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci nebo při vytvoření Vaší objednávky.

Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a platební údaje. Pokud budete chtít, můžete uvést i další údaje, například adresu zaměstnání nebo poznámku o možných časech doručení.

2. Údaje z Facebooku. Z facebooku neshromažďujeme žádná osobní data.

3. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získáváme údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Určitě nesbíráme ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

III — Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

* plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

* oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

* Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

* vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

* zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

IV — Doba uchovávání údajů

1. FOX Gallery zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona následně uchováváme některé údaje obsažené v účetních dokladech.

2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 5 let. Poté požádáme o udělení nového souhlasu.

3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracováváme po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

4. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí FOX Gallery pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na FOX Gallery vztahují.

V — Kdo má přístup k osobním údajům (subdodavatelé správce)

1. S Vašimi osobními údaji pracují zejména naši pracovníci podílející se na vyřízení Vaší objednávky a dodání zboží či služeb.

2. Správce dále pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro FOX Gallery pro účely a způsobem, které jim stanovíme. Jedná se např. o společnost zajišťující dopravu objednávek, zajišťující služby provozování e-shopu, naše externí účetní společnost a podobní.

3. zajišťující marketingové služby – zejména Mailchimp (rozesílání newsletterů), Facebook Inc. a Google LLC (nástroj on-line marketingu) a další.

4. Správce předává osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou pouze poskytovatelé mailingových služeb (Mailchimp) / cloudových služeb.

VI — Jaká jsou Vaše práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů se na nás můžete obrátit a požadovat:

* Informace ohledně osobních údajů, které zpracováváme, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo FOX Gallery.

* Přístup k údajům, které jste nám poskytli.

* Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné.

* Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů),

* Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely,. V rámci splnění uvedených podmínek Vaše údaje zcela nebo částečně zlikvidujeme.

* právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I odst.2 těchto podmínek.

* Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII — Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. FOX Gallery dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). FOX Gallery klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany FOX Gallery pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

VIII — Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

4. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 17.9. 2021.